• Jachthaven Katwijk foto

Privacy

Privacybeleid van Jachthaven Katwijk

Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V.

Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V., gevestigd aan Haringkade 6 2224 RA Katwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Haringkade 6
2224 RA Katwijk
Nederland

Telefoon: 0031714029793
Website: https://www.jachthavenkatwijk.nl
E-mail: havenmeester@jachthavenkatwijk.nl

De directeur Jachthaven Katwijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V. Hij/zij is te bereiken via e-mail: havenmeester@jachthavenkatwijk.nl

De Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u ,in correspondentie en of telefonisch heeft verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via havenmeester@jachthavenkatwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de logistieke organisatie beheren van de ligplaatsen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • de logistieke organisatie beheren van de wachtlijst
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V.) tussen zit. Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

Marina Manager
Marina Manager is het programma waarin wij, ten behoeve van onze organisatie, de volgende gegevens opslaan: Vaste huurders: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, bootverzekeringsmaatschappij en polisnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van huurcontract, het opstellen van jaarrekeningen, het afhandelen van uw betalingen, de logistieke organisatie van de ligplaats van de schepen en het verzenden van de 2-jaarlijkse nieuwsbrief.

Passanten: Voor- en achternaam, telefoonnummer, bootnaam en afmetingen.

Office 365
Hierin slaan wij met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • gescande huurcontacten met bijbehorende verzekeringspapieren
 • de wachtlijst van Jachthaven Katwijk beheren wij via office 365 in een Excel bestand:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Bewaren van persoonsgegevens
Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie m.b.t. persoonsgegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, bootverzekeringsmaatschappij en polisnummer voor de fiscale bewaarplicht van 7 jaar. M.b.t. de wachtlijst van Jachthaven Katwijk bewaren wij de volgende gegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, zo lang als nodig is om een ligplaats verkrijgen in Jachthaven Katwijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens na overleg met u en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V. gebruikt functionele-, analytische-, social- en onvoorziene cookies, meer informatie over cookies ».

Disclaimer
Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt, meer informatie over de disclaimer ».

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar havenmeester@jachthavenkatwijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via havenmeester@jachthavenkatwijk.nl

 

Deze bladzijde is bijgewerkt op: 1-1-2024