ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR LIG- EN/OF BERGPLAATSEN

JACHTHAVEN KATWIJK

voor vaartuigen en aanverwante artikelen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V.
 2. Consument:  natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of deel van een vaartuig.
 3. Vaartuig:  een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris, alsmede een casco of een vaartuig in aanbouw.
 4. Lig- en/of bergplaats:  een door de ondernemer aan de consument of de passant ter beschikking gestelde ruimte op de wal of in het water ten behoeve van de plaatsing van een vaartuig en/of een deel van een vaartuig.
 5. Passant:  een derde die met de ondernemer een huurovereenkomst met betrekking tot een ligplaats aangaat waarbij de huurprijs per dag c.q. nacht in rekening wordt gebracht en op wie de artikelen 4, 5 lid 1, en de artikelen 6 en 7 van deze voorwaarden niet van toepassing zijn.
 6. Huurovereenkomst:  de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt om de consument of de passant tegen betaling een lig- en/of bergplaats in gebruik te geven.
 7. Elektronisch:   per e-mail of website.
 8. Bezoeker: een derde, geen contractant, die het haventerrein bezoekt dan wel bij een contractant van de ondernemer op bezoek is.
 9. Jaarhuur:  de huurperiode van 1 januari van een bepaald jaar tot 1 januari van het daarop volgende jaar (tenzij anders overeengekomen).
 10. Zomerseizoen:   de periode van 1 april tot 1 oktober in een bepaald jaar.
 11. Winterseizoen:  de periode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar.
 12. Winterberging:  de al dan niet overdekte berging op de wal gedurende de winterperiode van tenminste 15 november van een bepaald jaar tot 15 maart van het daarop volgende jaar; de winterberging omvat tevens het hellingen, het in de winterberging plaatsen alsmede het te water laten van het vaartuig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 13. Haventerrein:   de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en gebouwen.
 14. Havenreglement:  regels van huishouding, gedrag en orde.

ARTIKEL 2 - DE TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen.
 2. In de overeenkomst van huur en verhuur is tevens begrepen de ruimte die nodig is om maximaal één bij het vaartuig behorende bijboot of zeilplank te stallen, mits daardoor niet meer ruimte wordt ingenomen dan door de ondernemer aan de desbetreffende consument wordt verhuurd.
 3. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst. ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
 5. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
 6. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

ARTIKEL 4 - DE VERSCHULDIGDHEID VAN DE HUURSOM

 1. Bij het sluiten van de overeenkomst kan de ondernemer met de consument een vooruitbetaling overeenkomen. 
 2. De consument blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.
 3. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water behoeft te worden gelaten, is een tussen partijen nader overeen te komen huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte. Dit geldt onverminderd de vergoeding van noodzakelijk te maken verplaatsingskosten.

ARTIKEL 5 - BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling van de huursom moet binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening geschieden.

De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

2.Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten en buitengerechtelijke kosten te verhogen.

 1. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
 2. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:

Hoofdsom en rente Tarief (excl. BTW)

Tarief (incl. BTW) na 1 oktober 2012

Hoofdsom rente

Tarief (excl.BTW)

Tarief (incl.BTW )

250

37

44,77

500

75

90,75

1.250

150

181,50

2.500

300

363,00

3.750

450

544,50

5.000

600

726,00

10.000

700

847,00

20.000

800

968,00

40.000

1.000

1.210,00

100.000

1.500

1.815,00

200.000

2.500

3.025,00

400.000

3.500

4.235,00

1.000.000

4.500

5.445,00

meer

5.500

6.655,00

 

 1. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

ARTIKEL 6- ANNULERIG

 1. Indien de éérste huurovereenkomst meer dan drie maanden vóór aanvang van de huurperiode tot stand is gekomen, kan de consument de overeenkomst annuleren tot drie maanden vóór aanvang van de huurperiode. In dat geval is de consument 25% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
 2. In geval van annuleren binnen een periode van drie maanden tot twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de consument 50% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
 3. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de consument de volledige overeengekomen huursom verschuldigd.
 4. De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

 

ARTIKEL 7 - DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wel van 1 januari van een bepaald jaar tot 1 januari van het daarop volgende jaar, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen.
 2. De huurovereenkomst die voor één jaar dan wel voor het zomer- of winterseizoen geldt, wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden - behoudens het in lid 3 gestelde – en voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de overeenkomst schriftelijk of per e-mail door één van beide partijen is opgezegd. Opzegging door één van de partijen is te allen tijde mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, te geschieden tegen het einde van een kalendermaand.
 3. De ondernemer kan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de consument het recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen. Dit laatste geldt niet indien de huursom wordt gewijzigd naar aanleiding van een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de consument betreffen.

ARTIKEL 8 - RETENTIERECHT EN HET RECHT VAN VERKOOP

 1. De ondernemer is gerechtigd het vaartuig van een in verzuim zijnde consument onder zich te houden tot deze het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Tot het verschuldigde bedrag worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit het retentierecht. Het retentierecht van de ondernemer vervalt indien sprake is van een geschil als bedoeld in artikel 15van deze algemene voorwaarden, de consument dit geschil aanhangig heeft gemaakt bij de in dat artikel rechter en het (resterende) verschuldigde bedrag in depot is gestort.
 2. Indien de consument, na door de ondernemer bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn aangemaand, zes maanden na datum van het aangetekend schrijven de huursom en/of bijkomende kosten nog niet (geheel) heeft voldaan en de periode waarop de huursom betrekking heeft inmiddels is verstreken, wordt de consument geacht afstand van het vaartuig te hebben gedaan en heeft de ondernemer het recht het vaartuig

van de in verzuim zijnde consument te (doen) verkopen. De ondernemer heeft het recht uit de opbrengst van de verkoop zijn volledige vordering op de consument te verhalen. De ondernemer moet het verschil tussen de opbrengst en het door de consument aan de ondernemer verschuldigde bedrag binnen tien dagen na ontvangst van de opbrengst, indien mogelijk, aan de consument overmaken.

 1. Bedoeld recht van verkoop kan de consument pas uitoefenen, nadat hij na afloop van voorgenoemde periode van zes maanden de consument bij deurwaardersexploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen tien dagen te voldoen en binnen die tien dagen het verschuldigde bedrag niet is ontvangen door de ondernemer.

ARTIKEL 9 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De consument moet het havenreglement en de aanwijzingen wat betreft de huurovereenkomst van of namens de ondernemer nakomen.
 2. De consument is verplicht:
 3. zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud te houden;
 4. te zorgen dat zijn vaartuig aan deugdelijke touwen, draden of kettingen gemeerd ligt en wel zodanig dat het vrij van andere jachten, palen en steigers ligt en steigers, palen of andere vaartuigen geen schade oplopen. Bij gebreke hiervan voorziet de ondernemer daarin op kosten van de consument;
 5. te zorgen dat zijn vaartuig niet aan lekkage onderhevig is. Bij lekkage kan het vaartuig op zijn kosten worden hersteld en/of het vaartuig een dusdanige ligplaats worden gegeven, dat bij zinken geen last voor anderen wordt ondervonden;
 6. indien het vaartuig een ingebouwde of aangehangen motor bezit, te zorgen dat zich steeds een goed werkende brandblusser ter bestrijding van benzine – of oliebrand aan boord bevindt;
 7. slechts een ligplaats in te nemen die door de ondernemer is aangewezen en bij het innemen en verlaten van de ligplaats de aanwijzingen van de ondernemer op te volgen;
 8. zorg te dragen dat hij of zijn personeel c.q. opvarenden, wanneer onheil dat vereist, voor zover mogelijk, beschikbaar blijft ter assistentie op het haventerrein;
 9. van het vaartuig dat in de haven ligt het kluifhout innemen, zijn boegspriet, tenzij die vast zit, te toppen en geen obstakels boven de steigers te hebben;
 10. wanneer zijn vaartuig het haventerrein verlaat dat aan de ondernemer mee te delen onder opgave van datum van terugkeer;
 11. bij het verlaten van het haventerrein zijn lig en/of bergplaats leeg achter te laten..
 12. In het geval van mogelijke verschillen in de tekst tussen deze voorwaarden en het havenreglement prevaleren deze algemene voorwaarden.
 13. Op het haventerrein mogen werkzaamheden die niet het dagelijks onderhoud betreffen alleen met toestemming van de ondernemer door de consument worden verricht. De ondernemer moet, na kennisgeving, toelaten dat derden werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover het

garantiewerkzaamheden van of namens de leverancier betreft. Voor alle andere werkzaamheden van derden is toestemming nodig van de ondernemer.

 1. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan. Teneinde inbreuk van deze verplichting te voorkomen heeft de ondernemer het recht inzage te vragen in de wettelijke aansprakelijkheidspolis en/of de eigendomspapieren van de consument, welke op naam van de consument dient te staan.
 2. Het is de consument verboden:
 3. het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen enz. in de haven en/of op het vaartuig en het in de haven te koop aanbieden van het vaartuig;
 4. de goede orde op het haventerrein te verstoren onder meer door snel met motorboten in of in de nabijheid van het haventerrein te varen, lichtaggregaten te laten draaien waardoor hinder voor nabijgelegen vaartuigen op kan treden, het ten gehore brengen van (vocale) muziek of gesproken woord met grote geluidssterkte of de nachtrust na 22.00 uur te verstoren;
 5. vuilnis van welke aard dan ook in de haven te werpen of (de omgeving van het haventerrein te verontreinigen (door onder meer het legen van chemische toiletten in de bossage van de groenstrook) of op andere dan daartoe aangewezen plaatsen te storten;
 6. onvoorzichtig om te gaan met vuur, benzine, gas of andere licht ontvlambare stoffen;
 7. olie, oliehoudend bilgewater en dergelijke verontreinigende stoffen op het haventerrein te lozen. Afvoer naar de gemeentelijke milieustraat dient plaats te vinden;
 8. vuil water anders op het haventerrein te lozen dan door gebruik te maken van het vuilwaterstation dat op het haventerrein aanwezig is;
 9. zeilend het haventerrein te verlaten of binnen te komen;
 10. ligplaats te kiezen op een andere dan door of namens de ondernemer aangewezen plaats;
 11. reparaties te (doen) verrichten aan vaartuigen en/of aan propaangasinstallaties of dergelijke installaties op het haventerrein waardoor (gevaar voor) brand kan ontstaan;
 12. gebruik te maken van een slijpmachine, schuurmachine, powervijl of een soortgelijke machine;
 13. werkzaamheden die niet tot het dagelijks onderhoud behoren of door derden dienen te worden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer op het haventerrein uit te voeren;
 14. een vaartuig dusdanig af te meren of vaartuigen, rondhouten, inventaris of andere voorwerpen op het haventerrein te bewerken dat daardoor hinder kan optreden of de passage wordt bemoeilijkt;
 15. leidingwater van de ondernemer te gebruiken voor het dek spoelen;
 16. honden niet aangelijnd op het haventerrein te laten lopen (uitwerpselen dienen onmiddellijk te worden verwijderd);
 17. brom – of snorfietsen of motoren binnen de hekken van het haventerrein te plaatsen of te (brom-) fietsen of hard te lopen op de steigers;
 18. `s-winters aan boord of op enige dag in het kalenderjaar, op het haventerrein, in een tent te overnachten;
 19. het gehuurde in onderhuur, bruikleen of het huurrecht over te dragen of het gehuurde om niet aan een derde ter beschikking te stellen;
 20. eigendommen van de ondernemer te beschadigen door bijvoorbeeld haken in palen of houtwerk te steken, daarin spijkers, krammen e.d. te slaan of daarin op eigen initiatief veranderingen aan te brengen;
 21. haken in het houtwerk of de wanden van andere vaartuigen te steken;
 22. te barbecueën op andere plaatsen op het haventerrein dan in de groenstrook voor het hekwerk;
 23. te zwemmen vanaf de steigers en de boten.
 24. De consument is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de lig- en/of bergplaats. De ondernemer heeft het recht van inzage in de desbetreffende polis van de consument.
 25. De consument wordt geadviseerd zijn vaartuig en toebehoren ook tegen cascoschade te verzekeren.

ARTIKEL 10 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 1. De ondernemer is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven.
 2. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de ondernemer gerechtigd om op kosten van de consument de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de ondernemer dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien de consument niet binnen een redelijke termijn aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven.
 3. De ondernemer is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren, mits de consument hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten wordt gestoord.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO

 1. De ondernemer verleent aan de consument de mogelijkheid om zijn vaartuig en/of aanverwante artikelen te plaatsen bij de ondernemer. De ondernemer is jegens de consument slechts aansprakelijk voor schade aan het vaartuig of andere zaken indien die schade het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat door de verzekeraar van de ondernemer voor het betreffende voorval wordt uitgekeerd.
 2. Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich over en weer - voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen - aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst.
 3. De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De consument dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen casco-schade komt voor risico van de consument.
 4. De consument is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan wel aan door de consument genodigden.

ARTIKEL 12 - KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de onvolkomenheid heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
 2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
 3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 - ONTBINDING OVEREENKOMST

Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de consument dan wel van de ondernemer in de nakoming van één van hun verbintenissen aan de ondernemer respectievelijk de consument de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen. Onder schade en vorderingen worden tevens begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de werkelijk door de ondernemer te maken kosten waaronder de volledige kosten van juridische bijstand en de incassokosten

ARTIKEL 14 - RECHTSKEUZE

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

ARTIKEL 15 – BEVOEGDE RECHTER

 Uitsluitend de rechter te ’s-Gravenhage is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. 

ARTIKEL 16 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.